Čo je audiovizuálny preklad?

Večerné sledovanie seriálu či filmu na Netflixe (včera a predvčerom druhá sezóna „Zaklínača" a z čistej zvedavosti film „Nepozeraj sa hore") alebo spomienky na nedeľné rána s rozprávkami o káčerovi Donaldovi, Goofym alebo fenomenálnom Mackovi Pu by nebolo možné bez profesie prekladateľa. Majstrovské dialógy v „Shrekovi" v poľskej verzii od Bartosza Wierzbiętu sú výsledkom práce audiovizuálneho prekladateľa. Práca na tomto type prekladu je viacstupňová a vyžaduje si súčasne využitie mnohých zručností.

Čo je audiovizuálny preklad?

Je to typ prekladu, ktorý využíva zvuk (audio) a obraz (vizuál) na vyjadrenie prenášaného obsahu, teda sprostredkúva divákovi všetko, čo je verbálne a neverbálne a čo môže byť pre diváka nezrozumiteľné z dôvodu kultúrnych či významových rozdielov.

To, čo vidíme alebo počujeme na obrazovke vo forme titulkov alebo dabingu, je výsledkom niekoľkých fáz komplexného procesu prekladateľskej práce:

transkripcie, t. j. prepisu zvukovej stopy alebo hlasového záznamu,

rozpísania časových kódov a ich priradenia k prepisu. Toto je fáza, ktorá umožňuje prepojiť zvukový a vizuálny obsah,

prekladu, t. j. procesu reflexie originálu do cieľového jazyka.

Tu je vhodné na chvíľu sa zastaviť a zdôrazniť zložitosť procesu takéhoto prekladu.

Vzhľadom na obmedzenia časových kódov a vizuálnej stránky prekladateľ často vyberá obsah, ktorý je pre cieľového diváka relevantný. Každý jazyk má svoje špecifiká, v jednotlivých jazykoch existujú rozdiely v dĺžkach reči a preto prekladateľ často musí text odstrániť alebo upraviť a zároveň zachovať jasnosť cieľového významu. V preklade sa musia zohľadniť kultúrne rozdiely, významové posuny, cieľová skupina a typ audiovizuálneho obsahu (komédia, rozhovor, krátke video s prezentáciou spoločnosti). V niektorých prípadoch si prekladateľ môže dovoliť voľnejší preklad, ale zároveň zachovať význam obsahu. Preklad je často tvorivý proces, ktorý spočíva v kreatívnom vytvorení nového textu (transkreácia), ktorého dokonalým príkladom sú dialógy v Shrekovi.  

Akonáhle je výsledný text pripravený, existuje niekoľko techník na jeho vyjadrenie.

Titulky

Sú prevládajúcou prekladateľskou technikou. Spájajú sa však so skrátením textu z dôvodu technických požiadaviek a obmedzení. Pri preklade titulkov sa vyhodí asi 30-40% pôvodného textu. Je to potrebné, pretože priemerný divák číta pomalšie ako prijíma zvuk. Aby bolo možné čítať a sledovať, čo sa deje na obrazovke, text musí byť skrátený na potrebné minimum a musí byť v súlade s ostatnými prvkami filmu. Je to práve prekladateľ, kto rozhoduje, čo v preklade nechať a čo vyhodiť, aby sa zachoval charakter a význam pôvodného textu. Aj tu je veľmi dôležitá technická stránka veci. Text by mal byť správne umiestnený na obrazovke a niekedy je potrebné ho kondenzovať, t. j. zahustiť výberom správneho písma, veľkosti a dokonca farby. Umiestnenie titulkov v dolnej časti obrazovky sa považuje za štandard. Text môže zaberať dva riadky, celkovo asi 34-38 znakov. Na dosiahnutie takéhoto výsledku máme dnes k dispozícii softvér, ako je, napríklad, Subtitle Workshop, SSA Tool alebo Subedit-Player.

Dabing

Je na druhom mieste a spočíva vo vytvorení zvukovej stopy v cieľovom jazyku, ktorá je, pokiaľ možno, synchronizovaná s pohybom pier postavy. Jeho najväčším kladom je prístup diváka k vizuálnemu obsahu, a preto sa zameriava na zvuky a rozprávanie postáv. Záporom je, že niekedy nie je synchronizácia zvuku a pohybu úst dokonalá a efekt je veľmi umelý. S cieľom zachovať jednoliatosť z vizuálneho, zvukového a verbálneho hľadiska, je potrebné niečo vyhodiť, vytvoriť skratky alebo text kondenzovať. Tieto typy prekladov sa objavujú hlavne v rozprávkach a hrách.

Voice-over (nahovorenie)

Ide o veľmi populárnu metódu, najmä v Poľsku (a pravdepodobne len v Poľsku), ktorá spočíva v použití hlasu s niekoľkosekundovým oneskorením ako hlasovej vrstvy nahovorenej na tlmené, pôvodné znenie. Dialógy, ktoré v pôvodnom znení nahovorili jednotliví herci vtedy číta jediný hlas. 

Techniky audiovizuálneho prekladu však nekončia vyššie uvedenými. Existujú sekundárne techniky, ako je simultánne tlmočenie (hlavne v živých programoch alebo televíznych rozhovoroch), komentáre, prepisy (v opere), viacjazyčný preklad vo forme teletextu (napr. na DVD) a titulky pre nepočujúcich.

Každá metóda audiovizuálneho prekladu je zaujímavá a pre prekladateľa predstavuje jazykovú, technickú a sociálno-spoločenskú výzvu. Možno si myslíte, že audiovizuálny preklad je bezvýznamný, ale v skutočnosti má aj v dobe elektroniky väčší dosah a vplyv na medzinárodnú komunikáciu ako literárny preklad.

Ak máte audio alebo video materiál a chcete ho preložiť, kontaktujte nás. Venujeme sa prepisom i prekladu multimediálnych súborov.