Pre našich zákazníkov prekladáme v rámci širokého spektra odvetví. Prevažujú však technické dokumenty, pri ktorých sa vyžaduje odborná teminológia. Používame preto moderný softvér, ktorý nám umožňuje vytvárať terminologické slovníky a pamäť pre jednotlivé oblasti a špecializácie. Zákazník tak získa záruku, že preklady jeho dokumentov budú terminologicky konzistentné a budú zodpovedať živému cieľovému jazyku. preklady polstina, preklady poľština, odborne preklady polstina
Pri technických prekladoch sa často stretávame s rôznymi typmi a formátmi súborov, napr. súbory pdf, AutoCAD, InDesign, schémy či skeny. Vďaka našim grafickým možnostiam sme schopní splniť aj náročné grafické  požiadavky našich zákazníkov z pohľadu výstupného dokumentu a DTP úpravy podnikových materiálov. preklad polstina
, preklady polstina, preklady z polstiny, preklady do polstiny, prekladatel polstina, preklady polstina, preklady z polskeho jazyka
preklady poľský jazyk, prekladateľ poľština, preklady poľský jazyk, tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, prekladateľ poľský jazyk, preklady z poľštiny, tlmočník poľský jazyk, tlmočník poľština, preklady poľština
Najčastejšie typy prekladaných dokumentov:  tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, prekladateľ poľský jazyk, prekladateľ poľština, preklady poľský jazyk, prekladateľ poľština
 • projektová dokumentácia preklady polstina, preklad polstina
 • technické listy, karty bezpečnostných údajov preklady polstina, preklad polsky jazyk, preklady poľština
 • katalógy preklady polstina, preklad polsky jazyk, preklady poľština
 • návody na používanie
 • technické správy, požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a prvkov budov, 
 • skúšky požiarnej odolnosti,  aerodynamickej účinnosti zariadení na odvod tepla a splodín horenia
 • skúšky fyzikálnych a chemických vlastností preklady polstina
 • certifikáty nemennosti parametrov na základe technického posúdenia (CE) preklady polstina
 • certifikáty - skúšky podľa EN 13501-1 preklady polstina
 • skúšky šírenia požiaru strešným plášťom podľa EN 13501-5 preklady polstina
 • technické výkresy tlmočenie z poľštiny, odborný preklad poľský jazyk, poľský jazyk tlmočenie, 
 • patenty a prihlášky prekladateľ z poľštiny, prekladateľ z poľského jazyka tlmočenie z poľštiny, 
 • dokumentácia k verejnému obstarávaniu preklady z poľštiny, prekladateľ z poľštiny, prekladateľ z poľského jazyka, preklady polstina, 
 • hardvér -  produktové listypreklad poľština preklady z poľštiny prekladateľ poľský jazyk preklady poľský jazyk prekladateľ z poľštiny, tlmocnik z 
 • softvér - lokalizácia preklady poľský jazyk, preklady z poľštiny,prekladateľ poľština, preklady z poľského jazyka, preklady poľský jazyk, tlmočník poľština